Vážení přátelé,

bohužel to, co jsme nechtěli, se stává realitou. S účinností od pátku 18. 9. 2020 od 0:00 hodin vstupuje v platnost Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17. 9. 2020 o povinnosti nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole pro žáky a učitele 2. stupně základní školy a střední školy s výjimkou vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, hudební výchova – resp. zpěv).

Z povinnosti nošení roušek při vyučování jsou taktéž vyjmuti žáci a učitelé škol zřízených podle § 16 odst. 9. My nejsme škola takto zřízená, máme pouze tyto třídy. Vzhledem k malému počtu žáků v daných třídách (S-ka a D-čka) jsem rozhodl o „rozšíření“ této výjimky i na speciální třídy za předpokladu, že budou dodrženy maximální možné rozestupy ve třídě (každé dítě samo v lavici a co nejdál od sebe). Povinnost mít roušku ve společných prostorách tím není dotčena.

Pedagogický sbor bude mít na paměti, že i v běžných třídách se vyskytují jedinci, kteří jsou této povinnosti zbaveni, a to především žáci s poruchami autistického spektra, s kognitivní poruchou a s poruchou intelektu.

Doufám, že tato opatření alespoň povedou k tomu, že se nebude zavírat škola kvůli karanténě.

Mgr. Martin Reihs, ředitel školy

Odkaz na Mimořádné opatření MZČR

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy