Úspěšné složení maturitní zkoušky je podmíněno nejen kvalitou výuky, ale i řadou dalších faktorů, které vycházejí z dispozic studentů Od roku 2013 probíhají na Městském gymnáziu Jirkov státní maturity a žáci závěrečného ročníku u této zkoušky dosahují přesvědčivých výsledků.

Z výsledků  loňských maturit je patrné, že většina studentů zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky úspěšně složila.

Ve společné části MZ z  českého jazyka a literatury byla úspěšnost 90%. Ve volbě mezi cizím jazykem a matematikou dávala většina maturantů přednost cizímu jazyku, zpravidla anglickému. Úspěšnost v didaktickém testu, písemné práci a ústní části státní maturity v anglickém i německém jazyce byla v loňském roce 100%.

Výsledky státních maturit by neměly být v očích veřejnosti rozhodujícím kritériem pro posouzení kvality školy. Z hlediska posouzení celkové úrovně školy je důležitějším kritériem úspěšnost absolventů v dalším studiu na vysokých školách a informace o jejich úspěšném absolvování. Stejně tak je nezbytné sledovat spokojenost studentské i rodičovské veřejnosti s fungováním školy a všemi jejími složkami. Zmíněná kritéria jsou na naší škole sledována a kontrolována.

Uvedené procentuální údaje nemohou vystihnout celou kvalitu výchovy a vzdělávání na gymnáziu. Pokud je však uvedeme do vztahu s úspěšností našich studentů při již zmiňovaném přijímání na vysoké školy, s úspěchy, jichž naši studenti dosahují v rámci soutěží, s celou řadou exkurzí, kurzů a dalších aktivit, které jsou v rámci studia nabízeny, pak je zřejmé, že gymnázium i nadále poskytuje pevný všeobecně vzdělávací základ, na němž mohou stavět studenti pokračující ve studiu na vysokých školách.

 

 

 

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy